Automatický import údajov

Automatický import údajov z webovej služby alebo z vašich firemných údajov.

Možnosť prepojenia softvéru SenderMatic s firemnou databázou.

Automatický import

Automatický import údajov sa spustí automaticky pred každým odosielaním emailovej kampane. Umožňuje vám pred každým odoslaním emailovej kampane automaticky aktualizovať databázu adries o aktuálne odhlásenia alebo prihlásenia k odberu vašich noviniek. Máte možnosť nastaviť si automatický import z viacerých zdrojov súčasne. Zdrojom automatického importu môže byť webová služba pre odhlásenia, poskytovaná spoločnosťou UtilStudio alebo súbory typu CSV, TXT a XML v požadovanom formáte.

UtilStudio webová služba

Webová služba pre odhlásenie z prijímania emailov


Jedným zo zdrojov automatického importu môže byť webová služba poskytovaná spoločnosťou UtilStudio pre odhlasovanie z príjmu vášho newslettera kliknutím na link (URL).

Výhody služby:

  • Služba vám umožňuje vkladať do obsahu emailov odhlasovacie linky bez toho, aby ste si museli vytvárať vlastné odhlasovacie stránky.

  • Internetom necestujú a ani v našej databáze nie sú uložené emailové adresy vašich zákazníkov. Nikto ich teda nemôže zneužiť.

  • Na rozdiel od odhlásení emailovou správou sa nemôže stať, že antispamový filter zadrží odhlasovací email alebo sa email jednoducho z nejakého dôvodu nedoručí.

Služba je poskytovaná bezplatne s určitými obmedzeniami na počet a dobu archivovaných záznamov. (Maximálne 250 záznamov s maximálnou dobou archivácie 3 mesiace. V prípade záujmu môžte rozšíriť službu.)

Podmienky použitia

Použitie bezplatnej webovej služby si vyžaduje registrovanie vašej emailovej adresy v databáze služby. Použítím tejto služby vyjadrujete svoj súhlas s evidenciou vami zadanej emailovej adresy a s možnosťou zasielať na vami uvedenú emailovú adresu emaily, ktoré môžu obsahovať aj reklamné informácie. Pre viac podrobností si prečítajte naše podmienky použitia. Používanie tejto služby (vaše konto) a s tým spojené zasielanie emailov, môžete kedykoľvek zrušiť.

Funkčnosť a obmedzenia

Odhlasovacie linky neobsahujú emailovú adresu odhlasujúceho sa príjemcu. Emailová adresa je nahradená identifikačným kódom (GUID adresy). Aby bolo možné identifikačné kódy spárovať s vašim zoznamom adries, je potrebné zachovať pôvodnú databázu adries. Výhodou takéhoto riešenia je, že internetom necestujú emailové adresy vašich zákazníkov a vy máte istotu, že váš zoznam emailových adries zostane i naďalej len váš. Nakoľko je doba archivácie odhlasovacích linkov obmedzená, je nutné spustiť import údajov z webovej služby tak často, aby nemohlo dôjsť ku strate vašich odhlasovacích údajov. Zavedením tejto služby sa ruší doteraz poskytovaná bezplatná služba pracujúca na princípe preposielania odhlasovacích emailov, ktorú táto služba nahrádza.

Záruky

Webová služba poskytovaná spoločnosťou UtilStudio, s.r.o. je poskytovaná "TAK AKO JE" a bez záruky akéhokoľvek druhu, ústnej, písomnej, expresnej, implikovanej alebo zákonnej, vrátane a bez záruky predajnosti a vhodnosti pre určitý účel. Spoločnosť utilstudio nezaručuje, že tento software neporuší žiadne práva tretích strán.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť UtilStudio poskytuje koncovému užívateľovi možnosť používať webovú službu pre odhlasovanie a koncový užívateľ akceptuje použitie predmetu tejto dohody "TAK, AKO JE" a "SO VŠETKÝMI CHYBAMI". Navyše koncový užívateľ chápe a súhlasí s tým, že SPOLOČNOSŤ UtilStudio, s.r.o. ANI ŽIADNY Z JEJ DODÁVATEĽOV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s výkonom alebo neplnením tejto dohody alebo tohto SOFTVÉRU alebo služby v zmysle zákona a to aj v prípade, že spoločnosť UtilStudio bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, UŠLÝ ZISK v dôsledku chyby, nepresnosti, opomenutia, neúplnosti alebo nedostatočnosti SOFTVÉRU, služby alebo materiálu, ani na užitočnosti softvéru alebo služby pre koncového užívateľa. V žiadnom prípade maximálna výška zodpovednosti spoločnosti UtilStudio vzťahujúca sa ku konkrétnemu SOFTVÉRU alebo službe nesmie prekročiť cenu licenčného poplatku zaplateného koncovým užívateľom firme UtilStudio, aj to iba v prípade ak bol skutočne zaplatený. Spoločnosť UtilStudio nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním alebo neschopnosťou používať službu alebo softvér, vrátane a bez obmedzenia na priame, nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné škody. Firma UtilStudio v žiadnom prípade neručí za stratu vašich údajov, za prevádzku služby, ani za prípadné následné škody akéhokoľvek druhu.