Vlastnosti softvéru pre email marketing

V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobný prehľad vlastností softvéru pre email marketing - SenderMatic.

Príprava emailov

WYSIWYG HTML Editor

Na vytváranie e-mailových správ je použitý jednoduchý vizuálny HTML editor s možnosťou priamej editácie zdrojového kódu. Text je ukladaný v znakovej sade Unicode a vďaka tomu môžete písať svoje správy v jednom alebo viacerých jazykoch sveta naraz. Text bude bez problémov čitateľný v každom operačnom systéme.

Dizajnér emailov

Email dizajnér vám umožní vybrať paletu farieb a vytvoriť základný návrh e-mailu pomocou niekoľko málo kliknutí. Následne môžete takto vytvorený návrh uložiť ako e-mailovú šablónu pre budúce použitie s možnosťou následných úprav.

Vzorové šablóny kampaní

Spolu s programom dostávate zdarma na použitie vzorové šablóny kampaní, ktoré si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Ich zobrazenie prešlo testovaním na mnohých e-mailových klientoch a webových službách typu Gmail, Outlook, Yahoo, ...

Personalizácia

Výborný spôsob ako zvýšiť čítanosť e-mailovej kampane je jej personalizácia. Do správy môžete vkladať údaje priamo z adresára, alebo vo forme výsledkov vašich vlastných funkcií. To vám umožní vytvoriť napríklad rôzne oslovenia v závislosti od pohlavia, alebo iných údajov v adresáry.

Orezanie a zmena veľkosti obrázkov

SenderMatic umožňuje orezanie a zmenu veľkosti obrázkov bez použitia externých nástrojov s možnosťou prispôsobiť veľkosť obrázka vyhradenému priestoru.

Antispamová kontrola

Funkcia antispamovej kontroly ohodnotí vami pripravovanú kampaň pomocou filtra Apache SpamAssassin. Podľa výsledkov zistíte, či vaša správa nemá nevhodný obsah následne neskončí košoch vašich zákazníkov.

Uloženie obsahu kampane do Html

Jedna s možností využitia tejto funkcie je vytvorenie online verzie kampane. Po uložení kampane do formátu HTML môžete súbor preniesť pomocou FTP na váš web server. Bude slúžiť na zobrazenie obsahu v internetových prehliadačoch v prípade, že vami navrhovaný obsah sa nekorektne zobrazí v mailových klientoch.

Import obsahu kampane z Html nebo Eml souboru

Import obsahu e-mailovej správy, ktorý bol navrhnutý v inom editore napríklad dizajnérom vašich web stránok.

Import obsahu kampane z web stránky

Ak je dokument online verzie kampane vhodne napísaný, obsahuje napríklad len absolútne cesty na obrázky, môžete dokument z internetových stránok naimportovať priamo do softvéru SenderMatic.

Použitie viacerých zoznamov adries

Ak máte adresy zaradené vo viacerých zoznamoch napríklad podľa, pohlavia, regiónu, záujmu, … , tak môžete viac zoznamov vybrať aj do emailovej kampane. V prípade, že je jedna adresa zaradená do niekoľkých zoznamov nedochádza k duplicitnému odosielaniu správ.

Filtrovanie adries zo zoznamu

Adresy vybratých zoznamov je možné podľa potreby filtrovať zadaním viacnásobného filtra.

Podpora vložených obrázkov

Obrázky ktoré požívate môžu byť uložené buď na internete, alebo môžu byť priamo vložené do e-mailovej správy. Priamo vložené obrázky nepotrebujú pri niektorých e-mailových klientoch potvrdenie zobrazenia vzdialeného obsahu.

Vkladanie príloh do správ

Súčasťou odosielanej správy môžu byť prílohy v rôznych formátoch ako napríklad PDF, DOC, XLS, ...

Vloženie odkazu pre odhlásenie

Príjemca informačného letáka musí mať zreteľnú možnosť odhlásenia sa z jeho odberu. Najjednoduchší spôsob je vždy odhlásenie prostredníctvom jednoduchého kliknutia na odkaz, ktorý môžete vložiť do letáku touto funkciou.

Vytváranie vlastných programov - skriptov

Program umožňuje vytváranie vlastných programov - skriptov, pomocou pomocou ktorých je možné, počas odosielania kampane, meniť obsah emailov. (Meniť text emailu, priraďovať zľavové kupóny, robiť výpočty s použitím numerických polí, pripájať dokumenty a pod.)

Vkladanie skriptov sociálnych sietí

Funkcia slúži pre zjednodušenie písania rovnakých alebo podobných častí HTML kódu v informačnom letáku. Hneď po inštalácii programu máte k dispozícii viacero skriptov na vkladanie ikon služieb Facebook a Twitter, ďalšie si podľa potreby môžete zadefinovať v nastavení programu.

Skupiny kampaní

Jednotlivé kampane je možné zaradiť do skupín a taktiež medzi skupinami presúvať. Táto funkcia môže nájsť uplatnenie napríklad v reklamnej agentúre keď sú v skupinách kampane jednotlivých klientov.

Odosielanie kampane

Test odosielania kampaní

Na jednu vami zadanú adresu môžete odoslať menšiu testovací dávku informačného letáku, aby ste si overili v akej podobe ju vaši odberatelia dostanú, ako budu vyplnené personalizované údaje, prípadne rýchlosť odosielania.

Odosielanie kampaní po dávkach

Rozosielanie správ je možné robiť v dávkach s voliteľný počtom správ.

Opakované odosielanie

Pri opakovanom odosielaní kampane je zabezpečené, aby nedochádzalo k duplicitnému zasielaniu správ na jednotlivé e-mailové adresy. Bez obáv môžete znovu spustiť odosielanie kampane po jej prerušení, rozoslaní menšej dávky, alebo keď chcete poslať informačný leták na uvítanie novo prihláseným odberateľom. Priamo v kampani nájdete zoznam adries na ktoré už bola správa odoslaná, alebo ešte len čaká na odoslanie.

Plánovací mód

Plánovací mód slúži na automatické spustenie rozosielania kampaní podľa vami nastaveného dátumu a času.

Správa zoznamov adries

Neobmedzené zoznamy adries

Softvér SenderMatic môže obsahovať neobmedzený počet zoznamov a v každom neobmedzený počet e-mailových adries spolu ďalšími údajmi ako je meno, priezvisko, adresa, … . Každá e-mailová adresa sa môže nachádzať vo viacerých zoznamoch naraz.

Blokovanie adries a domén

Softvér umožňuje blokovať jednotlivé e-mailové adresy, alebo celé domény napríklad vašich konkurenčných spoločností. Blokovaním adries a domén zabezpečíte, že na ne nebude odoslaná žiadna správa aj keď budu zaradené v zozname adries odberateľov.

Import / export údajov

Import a aktualizácia e-mailových adries

E-mailové adresy spolu s ďalšími údajmi o adresátoch môžete importovať a aktualizovať zo súborov typu txt, csv, xml, xls, db, dbf, alebo z databázových SQL serverov. V prípade pripojenia na databázové servery si môžete vytvoriť aj vlastné SQL príkazy a získavať údaje priamo z firemných účtovných a CRM systémov.

Import e-mailových adries z web stránok

Funkcia umožňuje importovať e-mailové adresy z intranetovej alebo internetovej web stránky.

Export údajov

Exportovať je možné kompletné alebo filtrované zoznamy adries, zoznamy blokovaných adries a domén, zoznamy adries na ktoré už bola alebo ešte len bude odoslaná kampaň.

Analýza došlých emailov

Detekcia prihlásených a odhlásených adries

Keď si v nastavení softvéru SenderMatic pridáte kontá na sledovanie došlých správ (POP3, IMAP) a zadefinujete kľúčové slová, tak softvér prečíta došlé správy a na základe kľúčových slov v predmete správy zistí prihlásených a odhlásených zákazníkov.

Analýza nedoručených správ

V zadefinovaných schránkach došlej pošty dochádza k analýze vrátených, nedoručených správ. Adresy s opakovaným nedoručením môžu byt vymazané zo zoznamov.

Štatistika kampaní

Podpora Google Analytics

Prostredníctvo dvoch kliknutí môžete automaticky rozšíriť všetky použité URL odkazujúce na vaše webové stránky o špeciálne parametre utm_. Pomocou týchto parametrov budú rozlišované jednotlivé informačné letáky pri službou Google Analytics môžete tak skúmať úspešnosť každej kampane.

Ďalšie vlastnosti

Generátor prihlasovacej a odhlasovacej web stránky

Tento nástroj vytvorí pomocou troch krokov formulár pre prihlásenie alebo odhlásenie z odoberania vášho newslettra. Formulár môže obsahovať vaše logo, farby, texty, môžete si nastaviť obsah potvrdzovacej správy, a cieľovú e-mailovú adresu kam má byť obsah formulára doručený.

Automatická záloha údajov

Ak zvolíte túto možnosť v nastavení, tak vždy pred ukončením práce s programom dôjde k automatickej zálohe údajov. Po prekročení nastaveného maximálneho počtu záloh dôjde k mazaniu najstarších.

Nastavenie prístupových práv používateľom

V edícii Enterprise je možné zadefinovať neobmedzený počet používateľov a prideliť im práva na prístup k jednotlivým funkciám programu.

Pripojenie k dátam z viacerých pracovných staníc

Softvér v edícii Enterprise je možné nainštalovať na viac počítačov podľa potrieb vašej firmy. Zamestnanci v kanceláriách môžu vytvárať jednotlivé kampane a server so softvérom SenderMatic v plánovacom móde sa kedykoľvek postará o ich odoslanie.

Voľba umiestnenia servera v sieti

V prípade edície Enterprise môže byť SQL Server spolu s dátami umiestnený kdekoľvek v počítačovej sieti a nemusia sa nachádzať na jednom PC spolu so softvérom SenderMatic.

Profesionálna databáza

Softvér SenderMatic používa pre bezpečné ukladanie vašich dát spoľahlivý a výkonný SQL Server od spoločnosti Microsoft v bezplatnej edícii Express. SQL Server Express pracuje bez ťažkostí na jednom PC alebo v počítačovej sieti. Ak už vo vašej spoločnosti používate vyššiu edíciu Microsoft SQL Server alebo používate cloudovú službu SQL Azure, tak ich môžete využiť na uloženíe dát softvérom SenderMatic.

Kompatibilita s operačnými systémami Microsoft Windows®

Softvér SenderMatic bol testovaný a spĺňa všetky technické požiadavky pre Windows® 8.1 kompatibilitu. Rovnako spoľahlivo pracuje pod operačnými systémami Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP (SP3).